viernes, 28 de abril de 2017

AUTIBIDATZ 'ARAGONES N'A BENIENT SETMANA

Os diyas 2 e 3 carratas d'aragones n'as aulas !

Mientres podez leyer iste manifico articlo d'un companyer de 4º de l'ESO.

ABEZ BUSATROS DINERS TA MERCAR UNA SENIERA?

 A saltato ra notizia de ra mercata d’una seniera orichinal d’o Istorico Consello d’Aragon de 1937 n’un portal de mercats catalán. Un  colezionista l’a metito en benda a un preu inizial de 15.000 uros.
 Si ye sierto ye una oportunidat   única ta qu’o Gubierno d’Aragon l’adquira.
A seniera correspone a l’inte reboluzionari que’estio n’Aragon duran  zinq meses de 1937, dica a Republica  e Catalunya l’en suprimioron. N’íste ascaso inte en que ra CNT controlo l ‘Aragon republican con a presidenzia  de Chuaquin Ascaso, sén coleutibizaron terras e  s’imposo o Comunismo Libertario.
S’en tracta ,chunto a lo caso d’Ucrania e d’a Comuna de Paris d’a unica esperinzia anarco –comunista de tot o mundo  e la primera begata en que Aragón tenió autogubierno n’ sieglo  XX.
De feito lo que’n orichino a suya esaparizion estio que a chiuzio d’a Republica i d’o Gubierno Catalan de Lluis Companys considraban  a eszesiba  autonomía que teneba respeuto a ra Republica.
Dato qu’isto ye ligato a nuesa autono´mia  ye per lo que  ras Istituzions  aberban que  mercar ista seniera  de ra traza que s’en ferba en atrás comunidats istoricas.miércoles, 15 de febrero de 2017

sábado, 11 de febrero de 2017

O TIATRO FLETA N'A MEMORIA E DINTRO DE POQUET N'0 TOTAL ESUBLITO

Quiestos amicos, l'atro diya fazie una gambadeta per o zentro istorico (cosa que no tiengo platero que faiga bien ta ra salut de yo pus pienso que me´n produz quebrazas n'as tripas) e beyie lo poquet que mos resta d'o Tiatro Fleta e pensie en que dintro de poquets anyos no pas sennificara cosa ta ra mallor parti d'os que per i pasen. Ya sapo que posiblement seiga una fatada pero a lo millor per que si no me´n sortira una ulzera e descrito ista petizion. Como atras muitas atras que poderbanos fer ta recullir rubias ta que as nuesas istituzions faigan qualcosa ta esfender o nueso.

 PETICION TA QUE LA DIPUTAZIÓN CHENERAL D'ARAGÓN RESTAURE O TIATRO FLETA COMO SIEDE D'A ORQUESTRA SINFONICA D'ARAGÓN E D'O ZENTRO DRAMATICO D'ARAGÓN.

O Tiatro Iris , posteriorment clamau Fleta, se costruyo entri 1954 e 1955 sobre plans de José de Yarza i García  ta dar cullida tant a proyezions zinematogaficas, tiatrals u mosicals. Acontaba con 1710 butacas eun  gran eszenario que recullio, chunto a los cinematograficos, grans ebents de dibersa índole tals como operas, balles e conziertos sinfonicos quan en Zaragoza no pas s’en disposaba d’atro millor auditorio.
As suyas espezials qualidatz estruturals e de materials o conbirtioron n' obra sinchular catalogata en 1986 per o P.G.U.U. de
Zaragosa i encluita n'o rechistro d'o DOCOMOMO Iberico como una d'as zinco obras mas importants d'o Mobimiento Moderno n’Aragón e d'as mas emportants n'a peninsula.
En 1996 l'alcaldía de L. Fernanda Rudi querio ne descatalochar  pero a D.G.A. lo pribo e remato adquirindo-lo ta restaurar-lo.  O prochecto de rehabilitación  estió ganau por  l’arquiteuto Basilio Tobías, acometindo refeitos qu’amplaban o espazio scenico i lo numbro de salas que permitírban a realización de grans espeutaculos scenicos e mosicals. En 2001 Chavier Callizo, conseller de Cultura e Turismo d'a DGA anunzio la intenzión de fer-lo serbir de siede d'a Orquesta Sinfonica d'Aragón , d'o Zentro Dramatico d'Aragón (que s'albergaría tamién la Opera d'Aragón e talment un Ballet)e  d'a Filmoteca. Dimpués d'uns ilusionants cominzipios en el qual s'anunció a imminent contratación d'os miembros d'a orquesta baixo o consello d'Anton García Abril iste espranzator procheuto sucumbio sin deixar traza.As obras ba aturar-sen n 2003, e dende ixe inte lo Tiatro Fleta se troba n’ estau ruinos e lamentable, conserbando  tant solament a frontera e parti d'a estrutura.
Os intreses politicos i economicos, solament an aconseguiu qu’un puesto emblematico e quiesto como estio o Tiatro Fleta aiga quedau n’a memoria colectiva como una d'as mayors verguenzas d'a intervención politica n’o patrimonio d'Aragón.
A mía propuesta reclama que a Diputación Cheneral d'Aragón  tome un papell autivo e busque solucions e alcuerdos que recuperen  aquell  procheuto en dos adrezas fundamentals:  a imediata creyación d'una Orquestra Sinfonica d'Aragón (ye a  sola comunidat que no disposa d'orquesta publica) como simbolo de l’interes mostrato e a posterior rehabilitación d'o Tiatro Fleta  como puntos de partita ta retomar poquet a poque tot o manifico prochecto.

 Fdo. Anton Marcen.

jueves, 12 de enero de 2017

ARTICLO SCIENTIFICO


Os scientificos an trobau que ye posible determinar o intelichent que ye una presona con tant solament beyer o semblante .

Una colla de  recullidors d'a República Checa a realizau un esprimento emplegando afotografías fazials  de 40 omes e 40 mullers ta comprobar a relazión d’ entre o coeficient intelechtual meyo, intelichencia percibita, e ra traza d'a faz d'una presona.

O  estudeo, publicato n' a rebista 'Plos One', a rebelato que tant os omes tant ras mullers son capables d'ebaluar con prezisión a intelichencia d'os omes per meyo d' abisualización de a fotografías fazials. 

Dimpués d'analisar os resultaus de l'esperiment, os scientificos concluyoron que ros rostros que s'asocian con a mallor intelichencia son mas prolongatos, con una longaria  mas ampla d’entre ros güellos, una nasa mas gran, un lichero repunt d'as cantonadas d'a boca e ra barba neta. 
Per contra,ros semblants que se perziben como mens intelichents son mas amplas, mas redondiatas con güellos mas estreitos entre ells, una nasa mas chicota una disminuzión d'as cantonadas d'a boca, e una barba redondiata e masiba.
Os enbestigadors sinyalan que ro estudeo n'a rebelato garra relazión entri ra intelichencia e  l'atrautibo. O fuerte efeuto d'atrazión que predomina n’ as presonas o semblante d'as mullers, por a suya parte, d'alcuerdo con os scientificos, no deixa ebaluar con prezisión o ran d'intelichencia d'as feminas, 


INTELLICHENZIA BAIXA
INTELLICHENZIA MEYA
INTELLICHENZIA AUTA


viernes, 30 de diciembre de 2016

ESTIO UNA BEGATA UNA SELEZION D'ARAGON DE FUTBOL ?

 Chabier Clavero
 Eraldo d'Aragon,

A selezion d'Aragón, en o partiu disputau en a Romareta en 2006.Esther Casas

Un dezenio a pasau dende aquell 28 d'abiento de 2006 en que Aragón s'engueró como selexión en o panorama fubolistico internazional. En plenas bacancias nadalencas, Chile aterrizó en Zaragoas ta disputar un amistoso tant insolito como alechato d’as proclamas politicas que se donaban en atros puestos. 5.000 presonas (1.000 d'ellas andinas) acudioron a l’estadio d'a Romareta ta beyer a ros maximas feguras d'o nueso balompié compartir camiseta.

Víctor Fernández, que exerció de míster, componió una llista de conbocatos que tenió o mantel como punt de trobata i la charra tactica como solo preparatiu. Rubén Pérez, Arbeloa, Chus Herrero, Pablo Alfaro, Rodri, Zapater, Longás, Lafita, Cani, Víctor Bravo y Moisés estioron os 11 hombres que blincoron a o zesped d'enzieto. Rubén Falcón, Javi Suárez (autor d'o solo gol), Machote, Gibanel, Seba, Héctor Selva, Capdevila y Linarés intervinioron en a segunda metat.

Por parte de Chile chugaron: Johnny Herrera; Rieloff, Riffo, Marcos González, Eros Pérez; Iturra, Figueroa (Garrido, menuto 46); Villanueva (Gamardiel García, menuto 73), Arrúe; Gonzalo (Monche, menuto 77) e Sebastián González. Formazión condizionada por as ausenzias, criticadas antes y dimpués d'una zita que se resolvió en o tiempo d'esconto. Suárez, ta part d'alavez zentral d'o Uesca, cabezió a las mallas un zentro puesto dende o corner.

"Dica astí, o duelgo -disputau sobre un tapete escarchado que consellaba l'adopción d'enormes precaccions por parte d'os futbolistas- tasament tenió dos menutos de continuidat en o chugo. Yera lo prebeyisto e, lamentablement, se cumplió a pietz chuntillas. Un tostón que solament podió aber tomau unatro camín en un par d'azions excelents d'Aragón abans de l'intermeyo, ya que Chile estió un equipo floixismo que tasament pisó l'aria local con periglo", reza un estrauto d'a cronica d'HERALDO, que en os días posteriors prosiguió con l'analís d'os interrogantes que deixó a 'birla'.

Per qué o Gubierno d'Aragón -que sí colaboró con partius d'a selección de baloncesto u balonmano- estió a la marguin? Por qué dende a Federación Aragonesa de Futbol se dició que s'heban vendiu 10.000 dentradas e a o camp acudioron solament 5.000? Por qué Chile se presentó con tantas baixas? O que podió estar una gran fiesta deribó en decezión. Y a millor preba ye en que no s'ha tornau a repetir.

A Comunidat salutó i espidió una moda encetada por Catalunya en 1998, que s'estendió por atras rechions dica tocar techo en 2006. Siet compromisos internacionals -incluiu o mencionau debut d'Aragón- se programaron ixe anyo. a selección catalana se midió a Costa Rica y País Vasco; Andalucía s'imposó (3-1) a un combinau d'israelís y palestins; Valencia fació lo mesmo debant de Perú; Murcia goleó (3-0) a un equipo integrau por chugadors sudamericans; e Galizia empató (1-1) con Ecuador.


Agora a situación no ye ra mesma. Tant solament Cataluña y País Basco -Galizia chuga en atras calendatas y Andaluzía frent a las estrelas de Primera y Segunda en favor d'Unicef- mantienen a costumbre en plenas fiestas. Todas dos seleccions han trigau como rival a Túnez, que o mierques congregó a 9.000 personas en Montilivi (Gerona); ista tarde le plega o redolín a Santo Mamés, con una trobada que no ha chenerau a expectación d'antes mas. Dezaga quedan os tiempos en que as besitas d'as estrelas d’o Brasil, Argentina u Benezuela empliban os estadios de sentimiento nazionalista. O que no trascendió aquella nueit d'os Santos Innozents de fa 10 anyos en a Romareta. 

lunes, 26 de diciembre de 2016

MOS CAPUZAMOS DICA RA BIELLA NUEY.


Agora e podito meter ista atra emprentazión feita , n'ista begata per os escolans de 4º de l'ESO.
Eros ban escribir  os articlos e an maquetau os contenius  tal que n'un diyario profesional.

Publicación Navidad 2016 2

jueves, 22 de diciembre de 2016

GOYOSO NADAL


Leer más publicaciones en Calaméo


Os escolanos de 1º de Bato Artistico e o suyo maistro Chusean Marcén an relizato íntegrament o prozes de emprentazion d' un cómic:1. Chenerazión de ideyas.
2. Rializazión de un guión n' escaleta.
3. Cheneración de carauteres.
4. Estructurazión en ringleras e casillas.
5. Realizazión de dibuxos à lapizero.
6. Pasato a tinta.
7. Rotulazión de testos.
8. Ritoque informático e coloriato.
9. Edizion 'n Publisher. 
10.Conbersión ta imachen.
11.Emprentazion (pliato e asinas,asinas..).

O tema ye nabidenco e lo lenguache aragones e se mete dintro d'as autibidatz d'o programa Luzía Dueso.