viernes, 28 de abril de 2017

AUTIBIDATZ 'ARAGONES N'A BENIENT SETMANA

Os diyas 2 e 3 carratas d'aragones n'as aulas !

Mientres podez leyer iste manifico articlo d'un companyer de 4º de l'ESO.

ABEZ BUSATROS DINERS TA MERCAR UNA SENIERA?

 A saltato ra notizia de ra mercata d’una seniera orichinal d’o Istorico Consello d’Aragon de 1937 n’un portal de mercats catalán. Un  colezionista l’a metito en benda a un preu inizial de 15.000 uros.
 Si ye sierto ye una oportunidat   única ta qu’o Gubierno d’Aragon l’adquira.
A seniera correspone a l’inte reboluzionari que’estio n’Aragon duran  zinq meses de 1937, dica a Republica  e Catalunya l’en suprimioron. N’íste ascaso inte en que ra CNT controlo l ‘Aragon republican con a presidenzia  de Chuaquin Ascaso, sén coleutibizaron terras e  s’imposo o Comunismo Libertario.
S’en tracta ,chunto a lo caso d’Ucrania e d’a Comuna de Paris d’a unica esperinzia anarco –comunista de tot o mundo  e la primera begata en que Aragón tenió autogubierno n’ sieglo  XX.
De feito lo que’n orichino a suya esaparizion estio que a chiuzio d’a Republica i d’o Gubierno Catalan de Lluis Companys considraban  a eszesiba  autonomía que teneba respeuto a ra Republica.
Dato qu’isto ye ligato a nuesa autono´mia  ye per lo que  ras Istituzions  aberban que  mercar ista seniera  de ra traza que s’en ferba en atrás comunidats istoricas.miércoles, 15 de febrero de 2017

sábado, 11 de febrero de 2017

O TIATRO FLETA N'A MEMORIA E DINTRO DE POQUET N'0 TOTAL ESUBLITO

Quiestos amicos, l'atro diya fazie una gambadeta per o zentro istorico (cosa que no tiengo platero que faiga bien ta ra salut de yo pus pienso que me´n produz quebrazas n'as tripas) e beyie lo poquet que mos resta d'o Tiatro Fleta e pensie en que dintro de poquets anyos no pas sennificara cosa ta ra mallor parti d'os que per i pasen. Ya sapo que posiblement seiga una fatada pero a lo millor per que si no me´n sortira una ulzera e descrito ista petizion. Como atras muitas atras que poderbanos fer ta recullir rubias ta que as nuesas istituzions faigan qualcosa ta esfender o nueso.

 PETICION TA QUE LA DIPUTAZIÓN CHENERAL D'ARAGÓN RESTAURE O TIATRO FLETA COMO SIEDE D'A ORQUESTRA SINFONICA D'ARAGÓN E D'O ZENTRO DRAMATICO D'ARAGÓN.

O Tiatro Iris , posteriorment clamau Fleta, se costruyo entri 1954 e 1955 sobre plans de José de Yarza i García  ta dar cullida tant a proyezions zinematogaficas, tiatrals u mosicals. Acontaba con 1710 butacas eun  gran eszenario que recullio, chunto a los cinematograficos, grans ebents de dibersa índole tals como operas, balles e conziertos sinfonicos quan en Zaragoza no pas s’en disposaba d’atro millor auditorio.
As suyas espezials qualidatz estruturals e de materials o conbirtioron n' obra sinchular catalogata en 1986 per o P.G.U.U. de
Zaragosa i encluita n'o rechistro d'o DOCOMOMO Iberico como una d'as zinco obras mas importants d'o Mobimiento Moderno n’Aragón e d'as mas emportants n'a peninsula.
En 1996 l'alcaldía de L. Fernanda Rudi querio ne descatalochar  pero a D.G.A. lo pribo e remato adquirindo-lo ta restaurar-lo.  O prochecto de rehabilitación  estió ganau por  l’arquiteuto Basilio Tobías, acometindo refeitos qu’amplaban o espazio scenico i lo numbro de salas que permitírban a realización de grans espeutaculos scenicos e mosicals. En 2001 Chavier Callizo, conseller de Cultura e Turismo d'a DGA anunzio la intenzión de fer-lo serbir de siede d'a Orquesta Sinfonica d'Aragón , d'o Zentro Dramatico d'Aragón (que s'albergaría tamién la Opera d'Aragón e talment un Ballet)e  d'a Filmoteca. Dimpués d'uns ilusionants cominzipios en el qual s'anunció a imminent contratación d'os miembros d'a orquesta baixo o consello d'Anton García Abril iste espranzator procheuto sucumbio sin deixar traza.As obras ba aturar-sen n 2003, e dende ixe inte lo Tiatro Fleta se troba n’ estau ruinos e lamentable, conserbando  tant solament a frontera e parti d'a estrutura.
Os intreses politicos i economicos, solament an aconseguiu qu’un puesto emblematico e quiesto como estio o Tiatro Fleta aiga quedau n’a memoria colectiva como una d'as mayors verguenzas d'a intervención politica n’o patrimonio d'Aragón.
A mía propuesta reclama que a Diputación Cheneral d'Aragón  tome un papell autivo e busque solucions e alcuerdos que recuperen  aquell  procheuto en dos adrezas fundamentals:  a imediata creyación d'una Orquestra Sinfonica d'Aragón (ye a  sola comunidat que no disposa d'orquesta publica) como simbolo de l’interes mostrato e a posterior rehabilitación d'o Tiatro Fleta  como puntos de partita ta retomar poquet a poque tot o manifico prochecto.

 Fdo. Anton Marcen.

jueves, 12 de enero de 2017

ARTICLO SCIENTIFICO


Os scientificos an trobau que ye posible determinar o intelichent que ye una presona con tant solament beyer o semblante .

Una colla de  recullidors d'a República Checa a realizau un esprimento emplegando afotografías fazials  de 40 omes e 40 mullers ta comprobar a relazión d’ entre o coeficient intelechtual meyo, intelichencia percibita, e ra traza d'a faz d'una presona.

O  estudeo, publicato n' a rebista 'Plos One', a rebelato que tant os omes tant ras mullers son capables d'ebaluar con prezisión a intelichencia d'os omes per meyo d' abisualización de a fotografías fazials. 

Dimpués d'analisar os resultaus de l'esperiment, os scientificos concluyoron que ros rostros que s'asocian con a mallor intelichencia son mas prolongatos, con una longaria  mas ampla d’entre ros güellos, una nasa mas gran, un lichero repunt d'as cantonadas d'a boca e ra barba neta. 
Per contra,ros semblants que se perziben como mens intelichents son mas amplas, mas redondiatas con güellos mas estreitos entre ells, una nasa mas chicota una disminuzión d'as cantonadas d'a boca, e una barba redondiata e masiba.
Os enbestigadors sinyalan que ro estudeo n'a rebelato garra relazión entri ra intelichencia e  l'atrautibo. O fuerte efeuto d'atrazión que predomina n’ as presonas o semblante d'as mullers, por a suya parte, d'alcuerdo con os scientificos, no deixa ebaluar con prezisión o ran d'intelichencia d'as feminas, 


INTELLICHENZIA BAIXA
INTELLICHENZIA MEYA
INTELLICHENZIA AUTA